De-a lungul timpului, am avut ocazia să realizam proiecte atât pentru sectorul privat, cât și pentru cel public, oferind profesionalism și furnizând servicii de înaltă calitate, indiferent de mărimea sau complexitatea acestora. Procesul de proiectare începe întotdeauna alături de client, asigurându-ne că înțelegem pe deplin nevoile, dorințele și constrângerile estetice. Scopul nostru central este acela de a proiecta clădiri complet funcționale respectând în același timp crezul nostru de design.

Mai jos puteti gasi o lista detaliata a serviciilor pe care biroul nostru le ofera:

 1. Consultanta si Due DiligenceTehnic
  • ANALIZA CONTEXTULUI URBANISTIC, TEHNIC ȘI LEGISLATIV – vom analiza contextul sitului/construcției din punct de vedere urbanistic, al cadrului tehnic și legislativ, al posibilităților și constrângerilor, raportat la obiectivul de investiție dorit de client (inclusiv problematica infrastructurii disponibile și/sau necesare). Analiza contextului urbanistic, tehnic și legislativ constă în culegerea de date, dar, mai ales, din coroborarea și interpretarea acestora, și din identificarea/ilustrarea posibilităților reale de realizare a obiectivului de investiție. Putem de asemenea reprezenta clientul pentru solicitarea și ridicarea documentelor de la autoritățile competente, dacă se convine în acest fel, de comun acord.
  • Studii pentru teren: Studiu TOPO, Studiu GEO si verificări cadastrale.
  • Consultanta imobiliară – consilierea clientului cu privire la intenţia acestuia de a achiziționa un imobil sau de a realiza o investiție imobiliară. Prin acest serviciu, putem furniza „planuri-test” de compatibilitate a proprietății imobiliare cu tema (indiferent că se dorește utilizarea proprietății în scop individual sau că se dorește valorificarea acesteia la limitele maxime ale parametrilor tehnici și de urbanism). Tot în cadrul acestei misiuni, vom evalua și va informa clientul cu privire la elementele care țin de contextul urbanistic sau de posibilitățile tehnice ale spațiului interior, parametri maximi, limitări constructive și implicații cu privire la siguranța în exploatare, siguranța în caz de incendiu, igienă, sănătate și mediu, economie de energie și izolare termică, protecția împotriva zgomotului etc. Ce nu oferim direct sunt servicii de intermediere și promovare imobiliară, și nici aprecieri cu privire la costurile sau beneficiile unei astfel de achiziții.
  • Consultanta in vederea stabilirii coordonatelor viitorului proiect. Pe baza analizei inițiale precum si a experiențelor anterioare, vom consilia clientul si vom oferi diferite scenarii in care se poate realiza investiția in vederea stabilirii unei teme de proiectare.
  • In cazul unei clădiri existente, putem realiza expertize tehnice complete incluzând aici măsurători, relevări ale clădirii si instalațiilor, ridicarea si analizarea de mostre din diferitele componente ale clădirii si emiterea de rapoarte semnate de experți atestați pentru determinarea gradului de conformitate a imobilului.
  • Studii de soluție comparative – Când complexitatea programului sau dificultatea sitului sau a altor factori o impun, se vor stabili principalele caracteristici ale viitoarei construcții printr-un studiu comparativ pe variante.
  • Consultanta privind planificarea desfășurării în timp a proiectului de investiție, care cuprinde toate etapele proiectării, precum și principalele etape ulterioare, de licitație, de avizare și autorizare, și ale lucrărilor de construcție.
  • Consultanta privind estimarea costurilor investiției
  • Consultanta privind proiectare pentru un impact redus asupra mediului – În cazul în care clientul urmărește să obțină atestări de profil pentru obiectivul de investiție, putem oferi consultanta specifică pentru adoptarea de soluții constructive cu un impact redus asupra mediului (așa cum se specifică în legislație, în literatura de specialitate și conform cu practica de proiectare modernă). Respectarea principiilor de proiectare pentru un impact redus asupra mediului și pentru dezvoltare sustenabilă este recomandabilă în elaborarea tuturor proiectelor, în măsura în care este posibil.
 2. Studii de fezabilitate – Proiectare la un nivel suficient de detaliat in vederea stabilirii bugetului si etapizării investiției. Serviciul poate include documentații întocmite conform HG 907 si Analize Cost Beneficiu in vederea obținerii de finanțări
 3. Documentații de urbanism – Putem elabora si urmări orice tip de documentație de urbanism pentru investiții private:
  • Planuri urbanistice de detaliu
  • Planuri urbanistice zonale
 4. Avizare si autorizare – Întocmirea tuturor documentațiilor necesare autorizării unei investiții. In acest sens, lucram cu personal specializat in funcție de natura avizului. Fără a limita tipurile de avize, menționam următoarele avize pe care le putem obține si documentațiile incluse:
  • Avizul Ministerului Culturii – Includem aici atât avize privind investiții in zone protejate, in aria de protecție a monumentelor istorice cat si intervenții pe monumente istorice indiferent de categorie. Sunt incluse studiile istorice si colaborarea cu personal atestat pentru intervenții pe monumente.
  • Avize si Expertize privind securitatea la incendiu – Prin experți colaboratori putem realiza scenarii detaliate privind securitatea la incendiu precum si expertize tehnice.
  • Avize privind circulația (Comisia Tehnica, Brigada Politie Rutiere, Administrația drumurilor) – Includem aici studii de trafic si semaforizare.
  • Avize de ala autoritatea aeronautica – Incluzând ridicări TOPO specifice pentru obținerea avizului.
  • Avize apele Romane – Documentații întocmite de personal autorizat
  • Descărcări arheologice – Aici este vorba de consultanta in vederea obținerii descărcărilor arheologice
  • Oricare alte avize specifice in vederea construirii
 5. Documentații de autorizare:
  • Documentație tehnica pentru obținerea autorizației de construire
  • Documentație tehnica pentru modificarea autorizației de construire in timpul execuției
  • Documentație tehnica de reautorizare
 6. Documentații tehnice pentru organizarea licitației pentru execuție (Faza Tender) – se întocmesc documentații suficient de detaliate pentru organizarea licitației, documentații care includ liste de cantități, devize estimative, caiete de sarcini etc.
 7. Documentații tehnice de execuție – In cadrul acestui serviciu putem elabora toate documentațiile si detaliile necesare execuției cuprinzând dar fără a ne limita la următoarele specialități:
  • Arhitectura
  • Arhitectura de interior si mobilier
  • Studii de iluminat
  • Proiectare de fațade
  • Rezistenta
  • Instalații Sanitare si PSI, Termice, Electrice -curenți tari si slabi.
  • Peisagistica si amenajări exterioare
  • Proiectare de drumuri de incinta si accese
  • Plan de sănătate si securitate in munca
 8. Management Tehnic
  • Organizarea documentației de licitație
  • Organizarea etapei de Q&A
  • Analiza ofertelor tehnice si economice
  • Recomandări in privința ofertelor si susținerea in cadrul etapei de negociere
  • Consultanta tehnica in etapa de contractare a executantului
  • Asigurarea personalului tehnic pe șantier incluzând diriginți, experți si responsabili tehnici
  • Îndeplinirea formelor legale atât pentru demararea execuției cat si pe timpul acesteia
  • Urmărirea calității execuției prin personal permanent
  • Stabilirea si urmărirea respectării calendarului execuției
  • Urmărirea încadrării in Buget
  • Evaluarea cantitativa si calitativa a lucrărilor efectiv executate
 9. Supravegherea în timp a construcției – Supravegherea în timp se va face pe baza proiectului. Acest serviciu consta în verificarea comportării construcției în timp și în emiterea de rapoarte referitoare la rezultatele verificărilor, precum și la recomandările de intervenții, având în vedere deteriorarea anumitor elemente de construcție sau chiar o performanță sub parametri a clădirii.